1. Definities
1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die schriftelijk heeft aangegeven gebruik te willen maken van de producten en/of diensten van PeopleXcheck.
1.2 Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en PeopleXcheck waarin de afspraken over de producten en diensten zijn vastgelegd.
1.3 PeopleXcheck: de besloten vennootschap, statutair gevestigd te Zwolle, die met haar producten en diensten actief is.
1.4 Partijen: Opdrachtgever en PeopleXcheck gezamenlijk of afzonderlijk als “Partij”.
1.5 Privacy beleid: het beleid van PeopleXcheck waarin informatie staat over de wijze waarop PeopleXcheck omgaat met persoonsgegevens.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen inzake de producten en diensten van PeopleXcheck. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de overeenkomsten die door PeopleXcheck en Opdrachtgever zijn gesloten.
2.2 Eventuele algemene- en/of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn niet van toepassing voor PeopleXcheck, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door PeopleXcheck worden aanvaard.
2.3 Aanvullingen en/of afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze tussen PeopleXcheck en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

3. Offertes
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van PeopleXcheck zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.
3.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt PeopleXcheck zich het recht voor de offerte binnen een termijn van twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal PeopleXcheck dit aan Opdrachtgever bekend maken.

4. Totstandkoming, duur en opzegging van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door wederzijdse schriftelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever en door PeopleXcheck. De overeenkomst komt tevens tot stand door ondertekening hiervan door Opdrachtgever en PeopleXcheck.
4.2 Onder schriftelijke aanvaarding wordt verstaan een ondertekend exemplaar van de offerte of een overeenkomst waarin de afspraken over de samenwerking worden vermeld.
4.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met als ingangsdatum de datum van ondertekening van de overeenkomst.
4.4 Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst bij aangetekend schrijven, gericht aan de andere partij, op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. De opzegging kan uitsluitend geschieden tegen de laatste dag van een kalendermaand. Bij opzegging van de overeenkomst kunnen reeds opeisbare bedragen niet worden gerestitueerd.

5. Wijziging en opzegging van de overeenkomst
5.1 PeopleXcheck behoudt zich het recht voor de overeenkomst te wijzigen en stelt Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte.
5.2 Bij een voorgenomen wijziging van de overeenkomst heeft Opdrachtgever, nadat deze door PeopleXcheck schriftelijk op de hoogte is gesteld, het recht de overeenkomst binnen 30 dagen op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend op schriftelijke wijze te geschieden.

6. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
6.1 PeopleXcheck is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te doen beëindigen indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst toerekenbaar niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst PeopleXcheck aan haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In het geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever de overeenkomst slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de te verwachten daaruit voortvloeiende tekortkoming haar rechtvaardigt;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, aan hem surséance van betaling wordt verleend, diens onderneming wordt geliquideerd of indien hij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
6.2 Voorts is PeopleXcheck bevoegd de overeenkomst te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd , dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet langer mag worden verwacht.
6.3 Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van PeopleXcheck op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien PeopleXcheck de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
6.4 Wanneer de uitvoering van de overeenkomst na een opschorting verder voortgang vindt, zal de extra werklast, voortvloeiend uit het opnieuw moeten opstarten van de werkzaamheden door PeopleXcheck door Opdrachtgever worden vergoed op basis van de hieraan bestede tijd, gemaakte kosten en gemaakte toezichtkosten tijdens de opschorting.
6.5 PeopleXcheck behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 PeopleXcheck is gehouden de overeenkomst uit te voeren zoals dat van een dienstverlener met een in de branche gebruikelijke kennis, oplettendheid en zorgvuldigheid verwacht mag worden.
7.2 Bij de uitvoering van de overeenkomst is PeopleXcheck gerechtigd derden in te schakelen. Ten aanzien van deze werkzaamheden behoudt PeopleXcheck de eindverantwoordelijkheid.
7.3 PeopleXcheck zal slechts dan tot uitvoering van de overeenkomst overgaan, indien Opdrachtgever de voor de uitvoering noodzakelijke documentatie en informatie tijdig en op de gewenste wijze aan PeopleXcheck ter beschikking heeft gesteld.
7.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die Opdrachtgever aan PeopleXcheck verstrekt. Bij de uitvoering van de overeenkomst mag PeopleXcheck ervanuit gaan dat Opdrachtgever de juiste en volledige gegevens heeft verstrekt aan PeopleXcheck.
7.5 Indien zich afwijkingen voordoen bij de uitvoering van de overeenkomst stelt PeopleXcheck Opdrachtgever hiervan op de hoogte.

8. Leveringstermijnen
8.1 Alle door PeopleXcheck genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan PeopleXcheck bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt PeopleXcheck niet in verzuim. PeopleXcheck is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen PeopleXcheck en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9. Tarieven en vergoedingen
9.1 Alle in de offerte en overeenkomst genoemde tarieven en vergoedingen zijn in Euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
9.2 PeopleXcheck kan de in de overeenkomst genoemde tarieven en vergoedingen voor de werkzaamheden vooraf, tussentijds en periodiek in rekening brengen bij Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
9.3 PeopleXcheck is gerechtigd de overeengekomen tarieven en vergoedingen periodiek te indexeren en aan te passen, tenzij anders overeengekomen. Bij een voorgenomen aanpassing van de overeengekomen tarieven en vergoedingen heeft Opdrachtgever, nadat deze door PeopleXcheck schriftelijk op de hoogte is gesteld, het recht de overeenkomst binnen 30 dagen op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend op schriftelijke wijze te geschieden.

10. Betalingen
10.1 Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht om alle facturen van PeopleXcheck uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur aan PeopleXcheck te voldoen. Bezwaar van Opdrachtgever tegen de factuur schort de betalingsverplichting niet op.
10.2 Indien de betaling van Opdrachtgever uitblijft bij het verstrijken van de hierboven gestelde termijn dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Op dat moment is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Deze rente is opeisbaar vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, tot aan het moment van betaling van het verschuldigde bedrag.
10.3 Indien PeopleXcheck invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten daarvan, met een minimum van 10% van de openstaande declaraties en met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten, volledig ten laste van Opdrachtgever.
10.4 De door Opdrachtgever voldane betalingen strekken steeds ter afdoening van de verschuldigde kosten en eventuele rente van de facturen die het langst openstaan, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11. Aansprakelijkheid
11.1 PeopleXcheck is slechts aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van een aan PeopleXcheck toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
11.2 De aansprakelijkheid van PeopleXcheck voor de toerekenbare tekortkoming in de nakoming is slechts beperkt tot het factuurbedrag van de werkzaamheden, en in ieder geval dat gedeelte van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.3 PeopleXcheck is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van gegevens die door Opdrachtgever en/of derden zijn verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart PeopleXcheck voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
11.4 Bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen -alsmede andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid- gelden tevens voor derden die PeopleXcheck heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst.
11.5 Bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld van PeopleXcheck.

12. Overmacht
12.1 Voor de omschrijving van overmacht wordt verwezen naar artikel 6:75 BW. Hierin is neergelegd dat een tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld die, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Hierbij valt -onder andere- te denken aan een storing in de verbinding met internet, dataverlies als gevolg van een computerstoring, een virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van PeopleXcheck verhinderen.
12.2 Indien PeopleXcheck door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren heeft PeopleXcheck het recht om, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat PeopleXcheck is gehouden de door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

13. Geheimhouding
13.1 Partijen verklaren alle vertrouwelijke informatie van elkaar, waaronder alle bedrijfs-, product- en dienstengegevens, waarover zij de beschikking hebben gekregen met de overeenkomst en in verband met de uitvoering van hun werkzaamheden of anderszins, geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor beide partijen zowel gedurende de duur van de overeenkomst als na het eindigen ervan. Beide partijen zijn verplicht deze geheimhoudingsplicht op te leggen aan hun werknemers of door partijen ingeschakelde derden indien dat expliciet is overeengekomen.
13.2 Elke partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen nemen teneinde de van de andere partij ontvangen of ter inzage gekregen informatie van vertrouwelijke aard, zoals programmatuur, databestanden, opdrachten, ondernemingsgegevens, prijzen en offertes, geheim te houden.

14. Privacy en beveiliging
14.1 Op de producten en diensten van PeopleXcheck is het privacy beleid van PeopleXcheck van toepassing, waarin het beleid rondom privacy en beveiliging is neergelegd.

15. Intellectueel eigendomsrecht en gebruiksrecht
15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot geleverde programmatuur alsmede bij geleverde producten en diensten behorende diensten zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidingsmateriaal daarvan berusten bij PeopleXcheck of diens licentiegevers. Vermeldingen van auteursrecht mogen niet worden gewijzigd of verwijderd.
15.2 PeopleXcheck verleent aan Opdrachtgever, voor de duur van de overeenkomst, een doorlopend niet-exclusief gebruiksrecht ten aanzien van de in het vorige lid genoemde zaken. Genoemde apparatuur mag uitsluitend worden aangewend voor eigen gebruik op de verwerkingseenheden waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.
15.3 Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van PeopleXcheck, niet gerechtigd programmatuur of delen daarvan te verveelvoudigen, openbaar te maken, aan derden over te dragen of aan hen in gebruik te geven.
15.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd geleverde programmatuur te kopiëren, met uitzondering van een kopie voor beveiligingsdoeleinden.
15.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige wijziging of aanvulling in geleverde programmatuur aan te brengen.
15.6 Opdrachtgever zal terstond na de beëindiging van het gebruiksrecht het gebruik staken en de betreffende programmatuur en producten inclusief de in lid 4 bedoelde kopie aan PeopleXcheck retourneren.
15.7 Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde behoudt PeopleXcheck zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

16. Publicatie
16.1 Elk der partijen zal alleen na schriftelijke toestemming gerechtigd zijn om in haar externe communicatie, brochures, folders e.d. gebruik te maken van de naam en logo’s van partijen.

17. Klachten en garantie
17.1 Klachten aangaande handelen of nalaten van PeopleXcheck, en aangaande fouten of gebreken in de producten en diensten van PeopleXcheck dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, op schriftelijke wijze door Opdrachtgever te worden gemeld. De melding dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de aard van de klacht te bevatten zodat PeopleXcheck in staat is adequaat te reageren.
17.2 Partijen zullen elkaar in ieder geval zoveel mogelijk ondersteuning bieden bij het afhandelen van de klacht.
17.3 Indien een klacht gegrond is verplicht PeopleXcheck zich om de klacht kosteloos op te sporen en te herstellen, op voorwaarde dat de klacht binnen de in lid 1 genoemde termijn is gemeld. Indien de klacht naar objectieve maatstaven niet herstelbaar is, is PeopleXcheck slechts aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade binnen de grenzen van artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.
17.4 Uitgesloten van garantie zijn geleverde producten en diensten welke zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bovendien is garantie uitgesloten wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer Opdrachtgever of door haar ingeschakelde derden, zonder schriftelijke toestemming van PeopleXcheck, wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of dienst, of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet is bestemd.
17.5 Indien sprake is van onder garantie vallende klachten staat het PeopleXcheck vrij om in plaats van herstel over te gaan tot vervanging van de geleverde zaak, of de dienst opnieuw te verrichten, conform de overeenkomst.
17.6 De in dit artikel bedoelde garantie geldt niet zolang enige op Opdrachtgever rustende betalingsverplichting met betrekking tot de onder garantie vallende producten en diensten niet of niet tijdig wordt nagekomen.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op de overeenkomst tussen PeopleXcheck en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Geschillen die ontstaan zijn door of in verband met de overeenkomst tussen PeopleXcheck en Opdrachtgever worden beslecht door de Nederlandse rechter.

19. Reparatieclausule
19.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
19.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
19.3 Onverminderd het bepaalde in lid b kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.